Akudome ben man dy no slimi abi. Akudome ben ofti wrono e teki leki a domo fu Köln fu no-no resi.

Disi wortu e ben wan gramatika isyu. A e ben wan ondrodeli fu a sranantongo tongo. Efru yu pasa no abra disi ondrowerpi yu e ben nodi tu klik opo 'kenki'.

Disi papira ben pikin. Yu kan kenki a papira disi.