Honolulu ben wan presi ini Kondre Makandrameki.

  • Flaku: 272,1 kmĀ²
  • Man: 337.256 (2010)
Presi fu Honolulu ini Hawaii.
Disi papira ben pikin. Yu kan kenki a papira disi.