Washington D.C. na a moro bigi foto nanga a mamafoto fu Kondre Makandrameki.

Presi fu Washington D.C. na ini Kondre Makandrameki.
Disi papira ben pikin. Yu kan kenki a papira disi.